Dotační programy


Na naše výrobky je možné čerpat dotaci z uvedených programů:
 • Nová Zelená úsporám
 • IROP (Integrovaný regionální operační program) - bytové domy
 • Kotlíkové dotace

Ve všech případech jsme schopni vyhotovit projektovou dokumentaci a zajistit získání dotace.


Nová Zelená úsporám

RODINNÉ DOMY
 • Oblast C.3.1 Výše dotace pro ohřev TUV je 50%, nebo maximálně 35 tis. Kč
 • Oblast C.3.2 Výše dotace pro ohřev TUV + přitápění je 50 %, nebo maximálně 50 tis. Kč
 • Podoblast C.5 Podpora 5 tis. Kč na odborný posudek od autorizovaného inženýra
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021.

Příjem žádostí startuje 21.10.2015.

K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekávaných dalších 2,85 miliardy korun.

Oblasti podpory

 • A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • C. Efektivní využití zdrojů energie

Termín podání žádosti


 • Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. 12. 2021

Pravidla

 • Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).
 • Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách Programu na www.novazelenausporam.cz.
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

 • Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná.

 • Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchoduhttp://www.mpo.cz/dokument167893.html ve spodní části v přílohách ke stažení.

 • Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků.

 • V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.

 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů. (vyplácena až po dokončení realizace opatření).

 • U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.


BYTOVÉ DOMY

 • Oblast C.3.1 Fixní částka 7500 Kč na bytovou jednotku, nebo 25 % z celkové částky
 • Podoblast C.5 podpora 15 tis. Kč na odborný posudek od autorizovaného inženýra (pouze pro bytové domy na území hlavního města Prahy)
Oblast podpory

 • A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • C. Efektivní využití zdrojů energie -na instalaci solárních termických systémů -podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Zadavatelé


Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:
 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

Pravidla

 • Žádat je možné před zahájením,v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

 • Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.

 • U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25 % řádně způsobilých doložených výdajů.

 • Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015.

 • Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.


Irop (Integrovaný regionální operační program) - pro bytové domy
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ


 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 12. 2015
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2016

Podporované aktivity:

 • snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov
 • podpora zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody
 • podpora šetrných, ekologických zdrojů.

Příjemci podpory:

 • vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících, na území ČR mimo území hlavního města Prahy.

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1,35 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 3,150 mld. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 300 000 Kč.

Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději do 30. září 2018.

Kotlíkové dotace


Od poloviny ledna 2016 lze na jednotlivých krajích podávat žádosti o dotace na výměnu starých kotlů.

Zároveň s výměnou kotle můžete provést instalaci solárního systému, kde v součtu výše podpory činí až 127 500 Kč.

Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.