V současné době je v ČR nabízeno značné množství různých typů solárních panelů. Jejich prezentace však málokdy nabízí vysvětlení uváděných vlastností tak, aby i laik dokázal vyhodnotit jejich skutečný přínos k žádanému cíli, kterým je maximální celoroční energetický zisk. Často jsou též popisovány klady použité konstrukce, avšak o záporech se takticky mlčí. Pokusme se proto co nejjednodušeji vysvětlit jednotlivé pojmy a kvantifikovat jejich vliv na výsledný efekt.
 
 • Referenční plocha
  Abychom mohli porovnat různé konstrukce solárních panelů, je nutné stanovit jednotnou referenční plochu Sref. V následujících příkladech je Sref takovou plochou, ze které je solární panel schopen zachytit energii slunečního záření při jeho kolmém dopadu (někdy se uvádí jako jímací plocha). U deskových absorbérů odpovídá absorpční ploše, u ostatních solárních panelů pak půdorysu absorbéru nebo odrazných konstrukčních prvků. Na jednotnou referenční plochu musí být vždy vztažena účinnost (optické i tepelné ztráty), energetický zisk, výkon i cena porovnávaných solárních panelů.

 • Tepelný odpor slunečních panelů
  Teplo, vzniklé na absorpční vrstvě je odváděno ke spotřebě pracovní kapalinou. Na cestě absorbér – pracovní kapalina musí překonat několik tepelných odporů.....
   
 • Vliv vakua na tepelné ztráty solárních panelů
  Pokud je dostatečně snížen tlak vzduchu v prostoru, kde se nachází absorbér, výrazně se omezí celkové tepelné ztráty. Hodnota tlaku ve solárních vakuových panelech se pohybuje řádově v rozmezí 10-3 až 10-4 Pa. Další snižování tlaku nemá z hlediska tepelných ztrát panelu význam.
   
 • Absorpční vrstva
  Z hlediska účinnosti solárních panelů jsou důležité dvě základní vlastnosti absorpční vrstvy. Sluneční absorptivita as neboli pohltivost popisuje schopnost, jaký podíl energie slunečního záření dopadnutého na absorbér je absorpční vrstva schopna zachytit a přeměnit na teplo. Udává se jako bezrozměrné číslo o velikosti 0 až 1, případně v procentech a u kvalitních absorpčních vrstev se její velikost pohybuje kolem hodnoty 0,93 (93%). Další zvyšování velikosti as by mělo u běžně používaných vrstev za následek neúměrné navýšení velikosti tepelné emisivity et. Tato veličina popisuje schopnost jakéhokoliv povrchu vyzařovat tepelnou energii vzhledem k maximální možné hodnotě, platné pro absolutně černé těleso. Udává se také jako bezrozměrné číslo a její velikost se u moderních absorpčních vrstev pohybuje kolem hodnoty 0,06 (6%).
   
 • Tepelné ztráty slunečních vakuových panelů
  Nemáme-li k dispozici naměřenou křivku účinnosti, lze zhruba odhadnout velikost tepelných ztrát různých konstrukcí slunečních vakuových panelů jednoduchou úvahou.....
   
 • Solární vakuové panely s odraznými plochami
  Tvar absorbéru je obvyklý u solárních panelů, využívajících různé odrazné plochy. Zde je nutné zdůraznit, že opticky koncentrovat, tedy z větší sběrné plochy odrazit na plochu menší, lze s vysokou účinností pouze přímé sluneční záření.....
   
 • Optická účinnost slunečních kolektorů
  Udává poměr mezi množstvím slunečního záření, dopadajícího na referenční plochu a skutečně přeměněného absorpční vrstvou na teplo....
   
 • Měření účinnosti solárních panelů
  Účinnost solárních panelů je měřena v akreditovaných zkušebnách, přičemž hlavním výstupem je křivka účinnosti, která popisuje účinnost kolektoru v závislosti na rozdílu mezi teplotou pracovní kapaliny a teplotou okolního vzduchu.....
   
 • Energetický přínos zadní strany solárních panelů
  Ploché panely (a vakuové solární panely, jež jsou zezadu odstíněny odraznou plochou) nemohou zachytit sluneční záření zadní stranou absorbéru.....
   
 
Závěr
Na českém trhu je nabízeno množství odlišně konstruovaných typů solárních panelů, které svými vlastnostmi dostatečně pokrývají požadavky na návrhy všech reálných solárních systémů. Solidní prodejci by měli poskytnout úplné informace o svých výrobcích a solidní montážní firmy by měly na jejich základě vypracovat optimální nabídky, vycházející z profesionální interpretace technických a cenových parametrů. Na zákazníkovi pak je, aby se uměl v technických parametrech orientovat pro možnost základní kontroly.
 
Optimalizovat neznamená jen vybrat vhodný typ panelu, ale i přiměřenou velikost jeho celkové plochy. Není-li dostatečná, prodlužuje se návratnost investice na celý solární systém. Je-li příliš velká, investice se zbytečně prodražuje a navíc mohou nastat problémy s přebytky tepelné energie v letním období.
 
Dobrou pomocí při optimalizaci solárních systémů může být výpočetní program, který simuluje kontinuální chod solárních systémů na základě naměřených hodnot základních parametrů solárních panelů a za pomoci podrobných statistických dat o slunečním záření a normálách teplot na území ČR.


Další novinky:

 05 | 12 | 2012
PF 2013
PF 2013
více
 
 01 | 7 | 2012
LETNÍ AKCE

LETNÍ AKCEvíce
 
Jak si nejlépe vybrat solární systém
více
 

obrazek333
Fotovoltaika a solární termika
více
 
 05 | 3 | 2012
Český výrobek
více
 
Pozvánka na veletrh Střechy, pláště, izolace a Stavba 2012 - Ostrava
více
 
 18 | 10 | 2011
AQUA - THERM 2011
Pozvánka na AQUA - THERM 2011
více
 
 07 | 2 | 2011
Moderní vytápění 2011
Moderní vytápění 2011
více
 
Infotherma Ostrava 2011
více
 
Průměrné množství slunečního záření na území České republiky v kWh/m2 za rok
více
 
Veletrh AQUA - THERM Praha 2010
více
 
Naše výrobky jsou pravidelně inovovány a prezentovány na tuzemských, ale i zahraničních veletrzích.
více
 
 12 | 10 | 2010
Solární systém v Olomouci
Energetický zisk solárního systému s 18 m2 solárních panelů VACUSOL v lokalitě Olomouc v období září 1999 až prosinec 2001 činil 25 757,9 kWhod, což odpovídá ročnímu energetickému zisku 715,5 kWhod na 1m2
více
 

Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.